Anbi-Status 2018-11-08T12:52:57+00:00

Beleidsplan 2017/2018

postadres:

Ambachtsweg 48a

2641 KT Pijnacker

info@josiah-huis.nl

www.josiah-huis.nl

telefoonnummer: 06-41854431

Kvk nummer : 68813767

RSIN nummer: 857603565

NL46RABO0321340051

 

Inleiding 

Het Josiah huis is een innovatieve zorgaanbod voor kinderen en jeugdigen die intensieve, specifieke en op maat gesneden residentiële zorg nodig hebben. Het Josiah huis is een huis waarin drie kinderen met ernstige reactieve hechtingsstoornis kunnen wonen. In dit huis wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week een combinatie van wonen en zorg aangeboden door professionals, die een nauwe samenwerking aangaan met hechtingsfiguren uit het leven van de kinderen die in het huis worden opgenomen.

Missie

De initiatiefnemer van het Joshiah huis is Demelza van Daalen-Hak, in samenwerking met de Ontwikkelboom, psychologiepraktijk voor kinderen en ouders. Demelza is ervaringsdeskundige, die in haar gezin twee pleegkinderen heeft opgenomen. Vanuit haar ervaring met de opvoeding van een van deze kinderen met een reactieve hechtingstoornis én vanuit haar ervaring met de beschikbare zorgondersteuning kent zij de noodzaak van een ander zorgconcept voor deze kinderen.

Het initiatief is ondergebracht in de Stichting Josiah. De stichting heeft als doel gesteld in het komend jaar het Joshiah huis te openen in de omgeving van Pijnacker.

Doelstelling en pedagogische uitgangspunten

Het Josiah huis is een zo veilig mogelijke plek voor de kinderen, waarin zij de (relatieve) rust kunnen vinden om zich vanuit vertrouwen te ontwikkelen. Vanuit dit doel zijn de volgende pedagogische uitgangspunten voor het Josiah huis geformuleerd.

 • Stabiliteit, continuïteit en overzichtelijkheid in het huis

Kinderen met reactieve hechtingsstoornis raken snel overprikkeld in het contact en hebben tijd nodig om een plek te vinden en kunnen alleen rust en dus ontwikkelruimte vinden als zij door een klein aantal, vaste mensen worden verzorgd en begeleid, in een vaste groep van kinderen.

 • Langdurige zorg

Begeleiding in een stabiele groep kinderen en begeleiders, waar de kinderen langdurig kunnen blijven, zonder de druk op doorstromen of vervolggroepen. Het Joshiah huis is niet gericht op doorstroming van de kinderen. Integendeel, omdat kinderen met een reactieve hechtingsstoornis het komen en gaan van kinderen niet kunnen hanteren en daardoor in residenties steeds weer in de problemen komen,  is het Josiah huis gericht op langdurig verblijf en terugstromen naar een gezinssituatie.

 • Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgers worden begeleid

Voor kinderen met hechtingsstoornis is het van levensbelang het contact met de verzorger/ouder goed te houden. Dat is altijd de basis voor vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en de omgeving. Dus naast de professionele begeleiders in het huis, die de dagelijkse, intensieve zorg overnemen en de kinderen begeleiden in het dagelijks leven blijven in het Josiah huis de ouders/verzorgers een belangrijke rol spelen in het leven van het kind.

 • Het belang van goede en persoonlijke zorg

Het leven is voor deze kinderen zwaar, zij komen vaak in conflict met hun omgeving. Zij kunnen zich fysiek bedreigend en agressief gedragen, vaak gedreven door angst. Goede en persoonlijke zorg betekent dan ook dat voortdurende nabijheid van een begeleider nodig is. Dus is er voldoende begeleiding om een op een de kinderen te kunnen begeleiden.

 • Het werken vanuit de stoornis staat centraal

Uitgangspunt is dat de begeleiding niet (vooral) op het gedrag is gericht, maar dat gewerkt wordt vanuit de stoornis. Er wordt o.a. gewerkt op basis van de Theraplay-benadering, waarin structuur, verzorging, betrokkenheid en uitdaging samengaan met het werken aan de relatie met de ouders/verzorgers.

Het expertise team

Kinderen met een ernstige reactieve hechtingsstoornis vragen om een specifieke vorm van begeleiding. Deze kinderen aanvaarden de leiding / hulp van anderen niet gauw, waardoor situaties kunnen ontstaan die gevaarlijk zijn voor henzelf en/of hun omgeving. Zij kunnen heel angstig zijn en steeds de nabijheid van een ander nodig hebben.

Het expertiseteam van het Josiah huis dat de begeleiders, kinderen en ouders ondersteunt en behandelt, wordt gevormd vanuit behandelcentrum de Ontwikkelboom. Bij deze ondersteuning wordt o.a. gewerkt vanuit de Theraplay –benadering waarin structuur, verzorging, betrokkenheid en uitdaging centraal staan en er op een actieve ( niet op praten gerichte) manier gewerkt wordt aan de relatie tussen ouders/verzorgers. Door te werken met het expertiseteam en de nauwe betrokkenheid van therapeuten en ouders/verzorgers, kunnen we zorg op maat aanbieden en inspelen (en ook inspringen) op de behoefte van het kind.

Doelgroep 

Het Josiah huis is opgezet voor een specifieke groep kinderen:

 • kinderen met ernstige (reactieve) hechtingsstoornis. De kinderen voor wie de zorg thuis te intensief is en die het gezinsleven te zeer onder druk zet;
 • kinderen die niet voldoende gesteund worden door het huidige aanbod van zorg in residenties (waarbij de nadruk ligt op behandeling op gedragsniveau) en die uitvallen in deze residenties;
 • kinderen die een emotioneel beschikbare persoon hebben om zich aan te hechten/ de hechting verder mee te ontwikkelen;
 • kinderen die, gezien de voor het ontwikkelen van de hechting noodzakelijke nabijheid van de ouders/verzorgers, wonen in Zuid Holland West, bij voorkeur in Pijnacker-Nootdorp.

De maatschappelijke vraag naar het Josiah huis

Binnen gemeente Pijnacker-Nootdorp is de vraag voor uitvoering van dit plan duidelijk aanwezig. Dat uit zich in het feit dat er per direct kinderen geplaatst kunnen worden in het Josiah Huis.

Voor deze kinderen is er geen andere optie beschikbaar binnen de eigen mogelijkheden van Pijnacker-Nootdorp.

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat op 22 mei 2014 uit:

 • Demelza van Daalen-Hak, voorzitter;
 • Kelly Vogel-Bolleboom, secretaris;
 • Henk Konijn, penningmeester;
 • Anja Konijn, algemeen bestuurslid;

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het bieden zorg aan kinderen met een reactie hechtingsstoornis.

concrete activiteiten die de stichting aankomende periode verder wil uitbreiden:

 • verschillende vormen van therapie aanbieden die verweven zit in de dagelijkse zorg, hierbij denken aan creatieve therapie, drama/muziek therapie
 • biologisch eten
 • cultureel programma
 • etc.

Werving van gelden 

De stichting wordt gevormd door haar bestuur. Voor het uitvoeren en uitbreiden van de activiteiten zijn we afhankelijk van giften.

De stichting verwacht giften van sympathisanten, familie en bekenden.

Ook hopen wij giften te ontvangen van Stichtingen met een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daarnaast hopen we giften te ontvangen van lokale ondernemers.

Dit willen wij realiseren door actief onze naamsbekendheid te vergroten door middel van social media. Actief bedrijven aan te schrijven en door middel van fondsen aan te schrijven.

Beheer van gelden 

Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting wordt ontvangen.

Besteding van gelden 

De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de kinderen of duurzame goederen welke ten diensten staan van de kinderen, denkend aan huisvesting, inrichting, vervoer e.d.

Het inkopen van zorg voor de kinderen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten.